magnolia
magnolia_mint

Regulamin Apartamentów Magnolia


Regulamin pobytu na terenie oraz w Apartamentach Magnolia


1. Rezerwacja pobytu jest możliwa za dokonaniem przedpłaty w formie przelewu w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji.

2. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

3. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem w celu dokonania meldunku (Ust. z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960). Osobom postronnym nie udziela się żadnych informacji, zwłaszcza dotyczących danych osobowych Gości, przebywających w Apartamentach Magnolia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

4.Podczas meldunku, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały, uprzednio zarezerwowany pobyt wraz z opłatą klimatyczną w walucie złoty polski.

5. W przypadku rezygnacji z pobytu, w terminie wcześniejszym niż zadeklarowano i zarezerwowano, nie ma możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.

6. Życzenie możliwości przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed wyjazdem Gościa. Życzenie takie zostanie uwzględnione w miarę możliwości dostępności apartamentów, jednak nie oznacza jego przedłużenia.

7. Właściciele oraz obsługa Apartamentów Magnolia, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci oraz osoby nieletnie, przebywające na terenie obiektu. Na całym terenie obowiązuje ustawowy i nieustanny nakaz dozoru rodzicielskiego. Dzieci i osoby nieletnie, przebywają na terenie obiektu pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych.

8. Na terenie basenu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz istnieje obowiązek stosowania się do regulaminu basenowego.

9. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie apartamentu osobom trzecim, nie zameldowanym. Apartament jest wynajmowany konkretnym osobom. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie apartamentu Gościa wyłącznie do godziny 22:00.

10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 8:00. W tych godzinach zamykana jest brama zewnętrzna, dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości. W przypadku późniejszego powrotu, prosimy o zgłaszanie do właścicieli lub obsługi.

11. Ze względu bezpieczeństwa oraz komfortu wypoczynku Naszych Gości, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych środków w apartamentach i na basenie. Palenie jest możliwe wyłącznie na tarasach i miejscach oznaczonych: „tu wolno palić”.

12. Podczas pobytu, apartamenty oddajemy do całkowitej i wyłącznej dyspozycji Gości zameldowanych i nie udostępniamy osobom trzecim.

13. Apartamenty Magnolia nie świadczą usług serwisu pokojowego oraz sprzątania pokoi. Podczas pobytu Gość dba i zapewnia porządek w apartamencie który wynajmuje oraz w częściach wspólnych, oddanych do dyspozycji wszystkich Gości.

14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz śmiecenia. Odpady i śmieci proszę wyrzucać do koszy w poszczególnych apartamentach oraz w przypadku zapełnienia, do zbiorczego kosza, umieszczonego na zewnątrz.

15. Gość w dniu wyjazdu pozostawia apartament w ogólnym porządku. Za pozostawienie brudnych naczyń w momencie zdania apartamentu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.

16. Codzienny serwis, na życzenie Klienta, obejmuje wymianę ręczników. Wymiana pościeli obowiązuje przy pobytach dłuższych niż siedem dni.

17. Na terenie Apartamentów Magnolia dopuszcza się przebywanie zwierząt za dopłatą, zgodnie z cennikiem (w chwili dokonywania rezerwacji niezbędne jest udzielenie informacji o planowanym pobycie ze zwierzęciem). Zwierzęta nie mogą przebywać luzem poza apartamentem. Na terenie ogólnodostępnym dla Gości zwierzęta muszą przebywać na smyczy i w kagańcu, a ich potrzeby fizjologiczne bezwzględnie muszą być załatwiane na zewnątrz obiektu (bliskość łąk i lasów). Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę (obowiązkowe jest posiadanie w chwili pobytu książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami).

18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Apartamentów Magnolia, wewnątrz i na zewnątrz apartamentu, na terenie całego obiektu lub urządzeń technicznych, powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających. W przypadku zniszczeń sprzętu lub wyposażenia, Apartamenty Magnolia obciążą Gościa kwotą zgodną na przedstawionym dokumencie, fakturze zakupu.

19. Apartamenty Magnolia nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych lub przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.

20. Nie należy przenosić wyposażenia apartamentów lub zmieniać ustawienia mebli bez powiadamiania i zgody właścicieli lub obsługi obiektu.

21. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w apartamentach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia stałego apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.

22. Recepcja wydaje tylko jeden klucz do apartamentu. Za zgubienie klucza naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Apartamenty Magnolia przechowają przedmioty przez okres jednego miesiąca, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

24. Parking niestrzeżony dla Gości Apartamentów Magnolia jest udostępniony bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy oraz za pozostawione w nich mienie. Brama zewnętrzna będzie zamykana w godzinach ciszy nocnej od 22:00 do 8:00.

25. Obsługa zobowiązana jest zareagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu i jakości obsługi, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości na terenie obiektu. Wszelkie uwagi prosimy składać i zgłaszać właścicielom i obsłudze obiektu.

26. Regulamin Apartamentów Magnolia i basenowy podaje się do wiadomości Gości poprzez:

 • - Umieszczenie regulaminu na stronie internetowej: www.apartamenty-magnolia.pl,
 • - Indywidualne informowanie Gościa przy potwierdzeniu dokonywanej rezerwacji,
 • - Przedstawienie regulaminu w formie pisemnej do podpisania po zapoznaniu z jego treścią, podczas dokonywania meldunku,
 • - Umieszczenie regulaminu w apartamentach.

27. W przypadku zakłócania porządku, ciszy nocnej lub zakłócania pobytu innym Gościom obsługa Apartamentów Magnolia oraz osoby do tego upoważnione, powołując się na art. 193 Kodeksu Karnego, mogą podjąć stosowne kroki, wobec osób nie stosujących się do regulaminu oraz ogólnych zasad współżycia, włącznie z usunięciem ich z terenu apartamentu oraz terenu obiektu. Apartamenty Magnolia mogą również odmówić rezerwacji i pobytu Gościa usuniętego z terenu obiektu, podczas kolejnego planowanego przez Gościa przyjazdu.

28. Apartamenty Magnolia zastrzegają sobie możliwość zmiany cen podanych w cenniku. Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

29. Akceptujemy płatności gotówką, kartą bankową.Regulamin Apartamentów Magnolia


1. Basen jest czynny i dostępny dla Gości codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00.

2. Wstęp na basen jest możliwy wyłącznie dla Gości posiadających wykupiony pobyt w Apartamencie Magnolia.

3. Z basenu mogą korzystać osoby:

 • - Umiejące pływać,
 • - Dzieci i osoby nieletnie wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich,
 • - Uczące się pływać lub trenujące, wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej,
 • - Niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności, tylko z pełnoletnim opiekunem.

4. Z basenu nie będą mogły skorzystać osoby:
 • - Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
 • - Z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
 • - Których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
 • - Których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (zaburzenia krążenia, równowagi, itp.) korzystają z basenu ze szczególną ostrożnością, na własną odpowiedzialność.

6. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze. Dzieciom do lat trzech wskazane jest stosowanie w celach ochronnych pielucho-majtek wodoodpornych. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno-moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystających Gości lub elementów basenu.

7. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz przyporządkowania się decyzjom właścicieli i obsługi Apartamentów Magnolia.

8. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób przebywających, a w szczególności:
 • - Biegać dookoła basenu,
 • - Skakać do wody z brzegów basenu,
 • - Popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodą innych uczestników basenu,
 • - Palić papierosów oraz spożywać napojów alkoholowych i innych środków odurzających na terenie basenu i bezpośrednio w nim,
 • - Palić papierosów oraz spożywać napojów alkoholowych i innych środków odurzających na terenie basenu i bezpośrednio w nim,
 • - Niszczyć basen oraz zaśmiecać i brudzić basen wraz z terenem przylegającym,
 • - Kąpać zwierząt,
 • - Korzystać z dodatkowych płynów, szamponów, mydła i innych kosmetyków w basenie,
 • - Wnoszenia sprzętu do zabaw, sportowego, asekuracyjnego bez zgody właścicieli,
 • - Żucia gumy, spożywania posiłków i napojów wewnątrz basenu oraz plucia do basenu, załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej.

9. Właściciele i obsługa Apartamentów Magnolia zastrzegają sobie prawo do wyłączenia korzystania z basenu, w przypadku jego czyszczenia.

10. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu, będą usuwane z basenu.

11. Osoby niszczące basen i jego teren, będą ponosić odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich opiekunowie.

12. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane na terenie basenu i obiektu, obowiązuje ciągły nadzór nad dziećmi i osobami niepełnoletnimi, przez opiekunów.

13. Skargi i wnioski należy zgłaszać właścicielom lub obsłudze Apartamentów Magnolia.